2014 Committee Members
<Japanese>
<CBI2014 Committee>
Chairperson Takatoshi Kawai Eisai Co., Ltd.
  Yuji Mochizuki Rikkyo University
  Toshihisa Ishikawa NPO Personalized Medicine & Healthcare
  Takayoshi Okabe The University of Tokyo
  Shinichi Katakura DAIICHI SANKYO RD NOVARE CO., LTD
  Akihiko Konagaya Tokyo Institute of Technology
  Yuji Takaoka Accelrys Inc.
  Yukio Tada The University of Tokyo
  Hiroshi Tanaka Tokyo Medical and Dental University
  Teruki Honma RIKEN
  Takashi Mizuma Matsuyama University

<CBI2014 Program Committee>
Chairperson Yuji Mochizuki Rikkyo University
  Megumi Ikemori Eisai Co., Ltd.
  Takeshi Ishikawa Nagasaki University
  Tomohisa Ishikawa RIKEN
  Seiichi Ishida NIHS
  Eiichiro Ichiishi International University of Health and Welfare Hospital
  Tomohiko Ohwada The University of Tokyo
  Yasushi Okazaki Saitama Medical University
  Takayoshi Okabe The University of Tokyo
  Soichi Ogishima Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
  Atsushi Kasuya Daiichi sankyo Limited
  Shinichi Katakura DAIICHI SANKYO RD NOVARE CO., LTD
  Takatoshi Kawai Eisai Co., Ltd.
  Daisuke Kiga Tokyo Institute of Technology
  Akihiko Konagaya Tokyo Institute of Technology
  Tomokazu Konishi Akita Prefectual University
  Yuto Komeiji AIST
  Minoru Sakurai Tokyo Institute of Technology
  Kaoru Sato NIHS
  Christian Schoenbach Kyushu Institute of Technology
  Kiyohiko Sugano Asahi Kasei Pharma
  Atsushi Sugiyama Toho University
  Yuko Sekino NIHS
  Yuji Takaoka Accelrys Inc.
  Yukio Tada The University of Tokyo
  Hiroshi Tanaka Tokyo Medical and Dental University
  Hiroshi Chuman Tokushima University
  Yuji Tsurubuchi Biolin Scientific K.K.
  Yoshiro Nakata Gunma University
  Masami Hagiya The University of Tokyo
  Noriaki Hirayama Tokai University
  Takatsugu Hirokawa CBRC
  Kazuhiko Fukui CBRC
  Kaori Fukuzawa Nihon University
  Atsushi Fukushima RIKEN
  Paul Horton CBRC
  Teruki Honma RIKEN
  Takashi Mizuma Matsuyama University
  Shigeki Mitaku The Toyota Physical and Chemical Research Institute
  Shuichi Miyamoto Sojo University
  Kaoru Mogushi Juntendo University
  Ryoko Morioka National Institute of Informatics
  Hirotoshi Mori Ochanomizu University
  Yasuo Mori Kyoto University
  Masayuki Yamamura Tokyo Institute of Technology
  Kotaro Yuta In Silico Data, Ltd.