Invited Speakers

Joong Myung CHO (CrystalGenomics,Inc.)
Hualiang JIANG (Shangai Inst. of Materia and Medica, China)
Kyoung Tai NO (Yonsei Univ., Korea)
Kiyoshi ASAI (Computational Biology Research Center, AIST)
Shigeru OHTA (Hiroshima University)
Yuko OKAMOTO (Nagoya University)
Minoru KANEHISA (Kyoto University)
Takatoshi KAWAI (Eisai Co., Ltd.)
Kazuo KITAURA (Kyoto University)
Reiko KURODA (University of Tokyo)
Akihiko KONAGAYA (Riken)
Yumiko SAITO (Hiroshima University)
Sei Sasaki (Tokyo Medical and Dental University)
Fumitoshi SATOH (University of Tokyo)
Tatsuo SHIBATA (Hiroshima University)
Makoto TAIJI (Riken)
Noriaki HIRAYAMA (Tokai University)
Hideaki FUJITANI (Fujitsu Laboratories Ltd.)
Atsuko YAMASHITA (Riken (Harima))